HLCO gấp rút chạy tiến độ hoàn thành các dự án với tổng thầu Hợp Lực